Warning: Creating default object from empty value in /home1/pinwino/public_html/rokugan/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 138

Warning: Creating default object from empty value in /home1/pinwino/public_html/rokugan/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 138

Warning: Creating default object from empty value in /home1/pinwino/public_html/rokugan/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 138

Warning: Creating default object from empty value in /home1/pinwino/public_html/rokugan/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 138
1ª Campaña | Conquista Rokugan

Publicado

  • Dia: 06.01.2010
  • Hora: 15:20
  • Autor: admin

1ª Campaña 0

Ene6

Esta es la lista oficial de Jugadores para la primera campaña de Conquista Rokugan:

Clan Cangrejo
- Hida: Hida Gabon
- Hiruma: Hiruma Tetsukuro
- Kaiu: Kaiu Tetsumaru
- Yasuki: Yasuki Mujuro
- Kuni: Kuni Yoshinoya

Clan Grulla
- Doji: Doji Miyu
- Kakita: Kakita Hanzo
- Daidoji: Daidoji Ghuardian
- Asahina: Asahina Harima

Clan Dragon
- Togashi: Togashi Tensai
- Mirumoto: Mirumoto Shirigo
- Agasha: Agasha Hisashi
- Kitsuki: Kitsuki Sayuri

Clan Leon
- Akodo: Akodo Kaneka
- Matsu: Matsu Kenai
- Kitsu: Kitsu Raigi
- Ikoma: Ikoma Shigeru

Clan Fenix
- Shiba: Shiba Dorayo
- Isawa: Isawa Kenmei
- Asako: Asako Kazuo

Clan Escorpion
- Bayushi: Bayushi Shin
- Shosuro: Shosuro Kanaga
- Soshi: Soshi Tompo
- Yogo: Yogo Hatagi

Clan Unicornio
- Shinjo: Shinjo Shusaku
- Otaku: Otaku Rishimaru
- Iuchi: Iuchi Rigen
- Ide: Ide Kotetsu
- Moto: Moto Shiatsuke

Familia Imperial
- Otomo: Otomo Tadari
- Miya: Miya Kuro
- Seppun: Seppun Ajuas

Clanes Menores:
-Mantis: Yoritomo
-Kitsune: Kitsune Norub
-Tombo: Tombo Umimaru
-Usagi: Vacío
-Moshi: Moshi Hikari
-Tsuruchi: Tsuruchi Isei
-Suzume: Vacío

(Esta lista será actualizada en funcion de los cambios que se vayan produciendo)

Página 2 de 2

Conquista Rokugan is powered by WordPress and FREEmium Theme.
developed by Dariusz Siedlecki and brought to you by FreebiesDock.com